Lao động Việt ở nước ngoài thiệt vì chênh lệch tỷ giá